Nova WebATENCIÓ:
Accedeix a la Nova Web, a través de
www.afcanals.es
divendres, 27 de febrer del 2015

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2/2015


L'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats celebrarà Assemblea General Extrardinària al CENTRE CULTURAL “CA DON JOSE” DE CANALS el proper DISSABTE 28 DE MARÇ DE 2015, A LES 17 HORES (17.30 hores en segona convocatòria), per a tractar dels assumptes que mes avall s'indiquen, esperant concorrega a l'acte.

ORDRE DEL DIA

D’acord amb l’article 16 del Estatuts que diu que “Els membres de l’organ de representació exerciran el càrrec durant un periodo de quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament”.

D’acord amb l’article 15 que diu: “L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’organ de representació denominat Junta Directiva, format pel President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i els vocal necessaries, segons el desenvolupament de l’Associació, amb un mínim de tres.

L’elecció dels membres del òrgan de representació es farà per sufragi lliures i secret dels membres de l’Assemblea General. Les candidatures seram obertes, és a dir, quealsevol membre podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent, resultant triats per als càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vocals els candidats que hagen obtingut nombre més gran de vots i per aquest ordre.

Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents”.


1º. Elecció dels membres de la Junta Directiva per al perìode de 2015-2018.


Canals, a 26 de febrer de 2015

EL PRESIDENT D'A.F.C.A.

Jose Emilio Sancho Llobell.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada